Artikel 1         Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:    
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Your Online Project - Line De Vos:            
Nederland: Your Online Project - Line De Vos, ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 70957746.
België: Line De Vos - BE 0720 616166
(Momenteel vindt er een verhuizing plaats van Nederland naar Belgieë en deze is van toepassing op Your Online Project - Line De Vos, van zodra deze verhuizing voltooid is, worden deze Algemene Voorwaarden herzien en waar nodig aangepast.)

Bedrijf:                                  
De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                          
De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst:                                  
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die  Your Online Project - Line De Vos voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand:
De overeenkomst tussen de Wederpartij en Your Online Project - Line De Vos, waarbij in het kader van een door Your Online Project - Line De Vos georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium:                         
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht:                             
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:                     
Elke overeenkomst gesloten tussen Your Online Project - Line De Vos en de Wederpartij.

Product:                                
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Your Online Project - Line De Vos.

Schriftelijk:                            
Elke vorm van het geschreven woord tussen Your Online Project - Line De Vos en Wederpartij, inclusief Algemene Voorwaarden en Overeenkomst. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale (elektronische) wijze worden gedaan.

Wederpartij:                         
Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

 

Artikel 2         Algemeen

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Your Online Project - Line De Vos, de eenvrouwszaak van Line De Vos. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen beide partijen een schriftelijke bevestiging.

2.    Algemene inkoopvoorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij zij door Your Online Project - Line De Vos uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.    Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

4.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.    Indien Your Online Project - Line De Vos niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Your Online Project - Line De Vos in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

6.    Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Your Online Project - Line De Vos zijn overeengekomen.

7.    Beide partijen kunnen langs digitale weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Het gebruik van elektronische communicatie brengt risico’s met zich mee zoals vertragingen, manipulatie en virussen. Your Online Project - Line De Vos is niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit. 

8.    Klachten dienen binnen 10 werkdagen na (het deel van) de prestatie waarop de klacht
betrekking heeft, schriftelijk aan Your Online Project - Line De Vos te worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

9.    Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3         Offertes en aanbiedingen

1.    Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk gedaan.

2.    Alle aanbiedingen en/of offertes van Your Online Project - Line De Vos zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen. 

3.    Offertes van Your Online Project - Line De Vos zijn gebaseerd op de informatie die door Wederpartij is verstrekt. Wederpartij staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Your Online Project - Line De Vos.

4.    Your Online Project - Line De Vos kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijk vergissing of verschrijving bevat.

5.    Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Your Online Project - Line De Vos niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

6.    Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4         Overeenkomst

1.    De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij en geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Your Online Project - Line De Vos, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke Overeenkomst door Your Online Project - Line De Vos aan Wederpartij.

2.    De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5         Wijziging Overeenkomst

1.    Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Your Online Project - Line De Vos de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

2.    Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Your Online Project - Line De Vos zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3.    Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Your Online Project - Line De Vos de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

4.    Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Your Online Project - Line De Vos daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Your Online Project - Line De Vos proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

5.    Your Online Project - Line De Vos zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Your Online Project - Line De Vos kunnen worden toegerekend.

6.    Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Your Online Project - Line De Vos zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6         Inschrijving cursus, training, workshop of leertraject

1.    De Wederpartij kan zich voor een cursus, training, workshop of leertraject inschrijven zolang er nog plaats is in de cursus, training, workshop of leertraject.

2.    De Overeenkomst komt tot stand door inschrijving van de Wederpartij voor een cursus, training, workshop of leertraject.

3.    De Wederpartij zal na inschrijving en/of aanmelding een ontvangstbevestiging ontvangen van Your Online Project - Line De Vos. 

4.    Wederpartij is de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt. De verschuldigde prijs blijft bij het gedeeltelijk volgen van een cursus, training, workshop of leertraject die van als ware de betreffende cursus, training, workshop of leertraject geheel gevolgd.

Artikel 7      Cursus, training, workshop of leertraject

1.    Indien de Wederpartij heeft ingeschreven voor een cursus, training, workshop of leertraject, vermeld Your Online Project - Line De Vos voor aanvang van de cursus, training, workshop of leertraject de locatie waar de cursus, training, workshop of leertraject wordt gehouden. 

2.    Een cursus, training, workshop of leertraject wordt offline of online gegeven.  

3.    Your Online Project - Line De Vos verschaft eventueel cursusmateriaal en/of studieboeken op de cursus, training, workshop of leertraject. Indien de cursus, training, workshop of leertraject online geschiedt verschaft Your Online Project - Line De Vos de Wederpartij het materiaal via digitale weg.   

4.    Bij onvoldoende deelnemers, ziekte, en/of in geval van overmacht heeft Your Online Project - Line De Vos het recht een cursus, training, workshop of leertraject te annuleren of te verzetten naar een andere datum. 

5.    In geval van annulering van een cursus, training, workshop of leertraject door Your Online Project - Line De Vos vindt er volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Artikel 8         Annulering / beëindiging

1.    Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op cursus, training, workshop of leertraject.

2.    Indien de Wederpartij zich voor een cursus, training, workshop of leertraject heeft ingeschreven, heeft de Wederpartij het recht de cursus, training, workshop of leertraject te annuleren.

3.    De Wederpartij is bevoegd een overeenkomst schriftelijk te annuleren tot 4 weken voorafgaand aan de aanvangsdatum (of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen). In dat geval is de Wederpartij wel administratiekosten van 10% van de totale kosten van de cursus, training, workshop of leertraject verschuldigd en wordt het door de Wederpartij betaalde bedrag onder inhouding van deze administratiekosten door Your Online Project - Line De Vos geretourneerd. Bij annulering binnen 4 weken voorafgaand aan de aanvangsdatum (of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen) is het volledige bedrag verschuldigd.

4.    De cursus, training, workshop of leertraject kan niet tussentijds worden beëindigd. Er bestaat in dat geval geen recht op teruggave van het pro rata betaalde cursusgeld.

5.    Indien de Wederpartij de overeenkomst na aanvang van de cursus, training, workshop of leertraject beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit de Wederpartij niet van haar toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van de Wederpartij worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

6.    In geval van overmacht is de Wederpartij niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.

Artikel 9         Uitvoering overeenkomst

1.    Your Online Project - Line De Vos zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.    Your Online Project - Line De Vos heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.    Your Online Project - Line De Vos heeft het recht om de  Overeenkomst in fasen uit te voeren.

4.    Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Your Online Project - Line De Vos het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Your Online Project - Line De Vos niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

5.    Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Your Online Project - Line De Vos het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.    De Wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, tijdig alle gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Your Online Project - Line De Vos.

7.    Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Wederpartij ter beschikking zijn gesteld, of indien Wederpartij op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Your Online Project - Line De Vos bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

8.    Your Online Project - Line De Vos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Your Online Project - Line De Vos is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Your Online Project - Line De Vos kenbaar behoorde te zijn.

9.    Indien Wederpartij zonder vooraf schriftelijke opgaaf van reden van (on)voorziene omstandigheden niet communiceert met of reageert op Your Online Project - Line De Vos voor een periode van twee weken of langer, terwijl Your Online Project - Line De Vos veelvoudig contact heeft gezocht, is Your Online Project - Line De Vos gerechtigd de Overeenkomst met Wederpartij op te schorten en/of te beëindigen. Your Online Project - Line De Vos is gerechtigd Wederpartij geen restitutie te betalen. Eventuele extra kosten die worden gemaakt zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 10       Prijzen en Tarieven

1.    Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2.    Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3.    De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijfs-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.    Van alle bijkomende kosten zal Your Online Project - Line De Vos tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 11       Wijziging honorarium, prijzen, tarieven

1.    Indien Your Online Project - Line De Vos bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Your Online Project - Line De Vos gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, prijs of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

2.    Indien Your Online Project - Line De Vos het voornemen heeft het Honorarium, prijs of tarief te wijzigen stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.    Indien de verhoging van het Honorarium, prijs of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: * de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet; * Your Online Project - Line De Vos alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
*bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4.    De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, prijs of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

5.    Your Online Project - Line De Vos zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, prijs of tarief in kennis stellen. Your Online Project - Line De Vos zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.


Artikel 12       Dienstverlening op afstand

1.    In geval van Dienstverlening op afstand heeft Your Online Project - Line De Vos het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

2.    In geval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

3.    Indien Your Online Project - Line De Vos niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Your Online Project - Line De Vos in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

4.    De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het door Your Online Project - Line De Vos geleverde standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

5.    Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Your Online Project - Line De Vos met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Your Online Project - Line De Vos de Dienst volledig heeft verricht.

6.    Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Your Online Project - Line De Vos uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag terug.

7.    Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
–       diensten die verricht worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
–       diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
         Your Online Project - Line De Vos geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
–       diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd uitgevoerd worden;
–       diensten van persoonlijke aard;
–       diensten op maat gemaakt.

Artikel 13       Levering

1.    Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

2.    Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

3.    Levering vindt plaats af Your Online Project - Line De Vos of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

4.    De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

5.    Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 14       Leverings-en uitvoeringstermijnen

1.    De levering zal plaatsvinden binnen een door Your Online Project - Line De Vos opgegeven termijn.

2.    De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Your Online Project - Line De Vos opgegeven termijn.

3.    Indien voor de levering en/of uitvoering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is dit termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

4.    Indien Your Online Project - Line De Vos gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Your Online Project - Line De Vos heeft verstrekt.

5.    Bij overschrijding van de leverings-  of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Your Online Project - Line De Vos schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Your Online Project - Line De Vos alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

6.    Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Your Online Project - Line De Vos zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Your Online Project - Line De Vos binnen dit termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 15       Risico-overgang consumenten

1.    Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.

2.    De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Your Online Project - Line De Vos.

3.    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 16       Risico-overgang bedrijven

1.    Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

2.    De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Your Online Project - Line De Vos.

3.    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 17       Betaling

1.    Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Your Online Project - Line De Vos aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop, tenzij anders is overeengekomen.

2.    Betaling geschiedt voorafgaand aan opdracht en binnen 7 dagen na factuurdatum op een door Your Online Project - Line De Vos aan te geven wijze in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.    Your Online Project - Line De Vos en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

4.    Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.    Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.

6.    In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Your Online Project - Line De Vos en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Your Online Project - Line De Vos onmiddellijk opeisbaar.

7.    Your Online Project - Line De Vos kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Your Online Project - Line De Vos kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8.    Your Online Project - Line De Vos heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. Your Online Project - Line De Vos heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

9.    Bij niet tijdig betalen van de factuur, behoudt Your Online Project - Line De Vos zich het recht voor om te stoppen met de werkzaamheden. De eventueel tot alsdan uitgevoerde werkzaamheden dienen betaald te worden.

Artikel 18       Incassokosten

1.    Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

2.    Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Your Online Project - Line De Vos, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €100,00 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

3.    Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Your Online Project - Line De Vos, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

4.    Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Your Online Project - Line De Vos pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Your Online Project - Line De Vos de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

5.    De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 19       Eigendomsvoorbehoud

1.    Alle door Your Online Project - Line De Vos geleverde zaken blijven eigendom van Your Online Project - Line De Vos totdat Wederpartij voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Your Online Project - Line De Vos.

2.    Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Wederpartij niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 20       Opschorting

1.    Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

2.    Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Your Online Project - Line De Vos het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

3.    Voorts is Your Online Project - Line De Vos bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien: * na het sluiten van de Overeenkomst Your Online Project - Line De Vos omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; * de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; * zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Your Online Project - Line De Vos kan worden gevergd.

4.    Indien Your Online Project - Line De Vos overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 21       Ontbinding

1.    Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Your Online Project - Line De Vos bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.    Voorts is Your Online Project - Line De Vos bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
* na het sluiten van de Overeenkomst Your Online Project - Line De Vos omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
* de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
* door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Your Online Project - Line De Vos kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
* zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Your Online Project - Line De Vos kan worden gevergd;
* de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
* de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
* de Wederpartij komt te overlijden.

3.    Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

4.    Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Your Online Project - Line De Vos op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

5.    Indien Your Online Project - Line De Vos de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Your Online Project - Line De Vos niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

6.    Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft Your Online Project - Line De Vos het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

7.    Bij voortijdige beëindiging door Your Online Project - Line De Vos, heeft Wederpartij recht op medewerking van Your Online Project - Line De Vos met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Your Online Project - Line De Vos extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 22       Overmacht

1.    Een tekortkoming kan niet aan Your Online Project - Line De Vos of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2.    Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Your Online Project - Line De Vos geen invloed kan uitoefenen en waardoor Your Online Project - Line De Vos niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3.    Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in-of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Your Online Project - Line De Vos in redelijkheid niet van Your Online Project - Line De Vos mag worden verlangd.

4.    Your Online Project - Line De Vos heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Your Online Project - Line De Vos zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.    In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

6.    Zowel Your Online Project - Line De Vos als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

7.    Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Your Online Project - Line De Vos zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

8.    Indien Your Online Project - Line De Vos ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Your Online Project - Line De Vos gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 23       Garanties

1.    Your Online Project - Line De Vos garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Your Online Project - Line De Vos garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

2.    Your Online Project - Line De Vos garandeert dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

3.    De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik in Nederland en internationaal.

4.    Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Your Online Project - Line De Vos, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

5.    Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

6.    Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Your Online Project - Line De Vos in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

7.    De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Your Online Project - Line De Vos geen invloed op uit kan oefenen.

Artikel 24       Onderzoek en Reclame

1.    De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken.

2.    De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken.

3.    Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

4.    Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Your Online Project - Line De Vos gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

5.    Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Your Online Project - Line De Vos gemeld te worden.

6.    Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Your Online Project - Line De Vos gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

7.    Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

8.    De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Your Online Project - Line De Vos aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Your Online Project - Line De Vos nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Your Online Project - Line De Vos niet schriftelijk om toezending is gevraagd.

9.    De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Your Online Project - Line De Vos binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

10. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 25       Aansprakelijkheid

1.    Your Online Project - Line De Vos is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Your Online Project - Line De Vos.

2.    Your Online Project - Line De Vos is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

3.    Indien Your Online Project - Line De Vos aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Your Online Project - Line De Vos beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Your Online Project - Line De Vos uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.

4.    De Wederpartij dient de schade waarvoor Your Online Project - Line De Vos aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Your Online Project - Line De Vos te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

5.    Your Online Project - Line De Vos is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten. 

6.    Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Your Online Project - Line De Vos vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

7.    In geval van schade is de Wederpartij verplicht alles in werk te stellen om de schade tot een minimum beperkt te houden. 

8.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Your Online Project - Line De Vos of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 26       Vrijwaring

1.    De Wederpartij vrijwaart Your Online Project - Line De Vos voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Your Online Project - Line De Vos en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

2.    Indien Your Online Project - Line De Vos door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Your Online Project - Line De Vos zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Your Online Project - Line De Vos en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij. 

Artikel 27       Verjaringstermijn

1.    Voor alle vorderingen en verweren jegens Your Online Project - Line De Vos en de door Your Online Project - Line De Vos (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

2.    Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Your Online Project - Line De Vos ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 28       Intellectueel eigendom

1.    Alle door Your Online Project - Line De Vos voor Wederpartij ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Your Online Project - Line De Vos. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.

2.    Alle door Your Online Project - Line De Vos ten behoeve van Wederpartij verstrekte stukken, zoals rapporten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Wederpartij en zijn te vermenigvuldigen door Wederpartij ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Your Online Project - Line De Vos verstrekte stukken mogen niet door Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Your Online Project - Line De Vos openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 29       Geheimhouding

Zowel Your Online Project - Line De Vos als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, Wederpartijs en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 30       Privacy

1.    De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Your Online Project - Line De Vos verstrekt, zal Your Online Project - Line De Vos zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

2.    Your Online Project - Line De Vos mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

3.    Het is Your Online Project - Line De Vos niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

4.    Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Your Online Project - Line De Vos gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Your Online Project - Line De Vos zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Your Online Project - Line De Vos niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

5.    De Wederpartij gaat akkoord dat Your Online Project - Line De Vos de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benaderd. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

6.    Your Online Project - Line De Vos behoudt zich het recht de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

7.    Wederpartij en Your Online Project - Line De Vos zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 31       Nieuwsbrief

1.    De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

2.    De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

3.    De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.

4.    De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 32        Wijziging algemene voorwaarden

Your Online Project - Line De Vos heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Your Online Project - Line De Vos zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

4.    Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 33       Toepasselijk recht en geschillen

1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Your Online Project - Line De Vos partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

2.    Geschillen tussen Your Online Project - Line De Vos en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Eindhoven, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.