ramin-khatibi-577822-unsplash.jpg

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit 2 gedeelten, het eerste gedeelte is van toepassing op de online trainingen en programma's, het tweede gedeelte is van toepassing op webdesign in opdracht, een duidelijk onderscheid is aangegeven. 

1. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP TRAININGEN & PROGRAMMA'S

Beste klant of deelnemer aan een van mijn programma’s,

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn programma’s en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met ons op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:
Ik: Line De Vos in mijn bedrijf Your Online Project ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer (nummer invullen) en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
Programma: Alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod

Ik doe een aanbod op de website, via webinars en op andere manieren. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt. Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat. Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dat is nog nooit voorgekomen, het staat hier dus puur voor noodgevallen. Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Programma’s

Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij mij. Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. Je kunt pas na betaling deelnemen aan een programma.
Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt. Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest. Als je 1op1-begeleiding bent overeengekomen, spreken jij en ik samen de data af voor de begeleiding.

Vergoeding en betaling

Betaling moet gedaan zijn voordat het programma start. Ik e-mail je de factuur.

Ontbindingsrecht / Annuleringsperiode

Als klant heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving. In het geval van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Binnen deze periode ontvang je je investering volledig terug. Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en daarbij je investering terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Procedure van annuleren

Indien je gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dien je dit binnen de bedenktijd per e- mail aan Line De Vos via hello@youronlineproject.com te vermelden. Je ontvangt hierop een bevestiging per e-mail van ontvangst. Hierna zal je toegang tot het cursusmateriaal en de online community worden geannuleerd en alle geplande mails rondom de training worden niet meer verzonden. Je ontvangt na annulering een creditfactuur voor je eigen administratie en binnen veertien dagen ontvang je je investering terug op het gewenste bankrekeningnummer.

Bij vragen rondom de annulering kun je terecht bij hello@youronlineproject.com

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden programma.
Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou. Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OVERIGE DIENSTEN

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Your Online Project, hierna Y.O.P. | Line De Vos genoemd.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Y.O.P. | Line De Vos: Y.O.P. | Line De Vos, ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 64611183.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Y.O.P. | Line De Vos voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Y.O.P. | Line De Vos, waarbij in het kader van een door Y.O.P. | Line De Vos georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Y.O.P. | Line De Vos en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Y.O.P. | Line De Vos.

Schriftelijk: Elke vorm van het geschreven woord tussen Y.O.P. | Line De Vos en Wederpartij, inclusief Algemene Voorwaarden en Overeenkomst. Dat houdt in zowel op papier als elektronisch, waaronder via e-mail, website of telefoon.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen   Y.O.P. | Line De Vos en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk    en schriftelijk is afgeweken.
 2. Algemene inkoopvoorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij zij door Y.O.P. | Line De Vos uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Y.O.P. | Line De Vos zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk gedaan.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van Y.O.P. | Line De Vos zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. Offertes van Y.O.P. | Line De Vos zijn gebaseerd op de informatie die door Wederpartij is verstrekt. Wederpartij staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Y.O.P. | Line De Vos.
 4. Y.O.P. | Line De Vos kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijk vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Y.O.P. | Line De Vos niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 6. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij en geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Y.O.P. | Line De Vos, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke Overeenkomst door Y.O.P. | Line De Vos aan Wederpartij.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Y.O.P. | Line De Vos de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Y.O.P. | Line De Vos zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Y.O.P. | Line De Vos de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Y.O.P. | Line De Vos daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Y.O.P. | Line De Vos proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.
 5. Y.O.P. | Line De Vos zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Y.O.P. | Line De Vos kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Y.O.P. | Line De Vos zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst

 1. Y.O.P. | Line De Vos zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Y.O.P. | Line De Vos heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Y.O.P. | Line De Vos heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Y.O.P. | Line De Vos het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Y.O.P. | Line De Vos niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Y.O.P. | Line De Vos het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, tijdig alle gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Y.O.P. | Line De Vos.
 7. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Wederpartij ter beschikking zijn gesteld, of indien Wederpartij op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Y.O.P. | Line De Vos bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 8. Y.O.P. | Line De Vos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Y.O.P. | Line De Vos is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Y.O.P. | Line De Vos kenbaar behoorde te zijn.
 9. Indien Wederpartij zonder vooraf schriftelijke opgaaf van reden van (on)voorziene omstandigheden niet communiceert met of reageert op Y.O.P. | Line De Vos voor een periode van twee weken of langer, terwijl Y.O.P. | Line De Vos veelvoudig contact heeft gezocht, is Y.O.P. | Line De Vos gerechtigd de Overeenkomst met Wederpartij op te schorten en/of te beëindigen. Y.O.P. | Line De Vos is gerechtigd Wederpartij geen restitutie te betalen. Eventuele extra kosten die worden gemaakt zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 7. Prijzen en Tarieven

 1. De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg-of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Van alle bijkomende kosten zal Y.O.P. | Line De Vos tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekent.

Artikel 8. Wijziging honorarium, prijzen, tarieven

 1. Indien Y.O.P. | Line De Vos bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Y.O.P. | Line De Vos gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, prijs of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Y.O.P. | Line De Vos het voornemen heeft het Honorarium, prijs of tarief te wijzigen stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium, prijs of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: * de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet; * Y.O.P. | Line De Vos alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; *bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, prijs of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 5. Y.O.P. | Line De Vos zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, prijs of tarief in kennis stellen. Y.O.P. | Line De Vos zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 9. Leverings-en uitvoeringstermijnen

 1. De levering zal plaatsvinden binnen een door Y.O.P. | Line De Vos opgegeven termijn.
 2. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Y.O.P. | Line De Vos opgegeven termijn.
 3. Indien voor de levering en/of uitvoering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is dit termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 4. Indien Y.O.P. | Line De Vos gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Y.O.P. | Line De Vos heeft verstrekt.
 5. Bij overschrijding van de leverings-of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Y.O.P. | Line De Vos schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Y.O.P. | Line De Vos alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 6. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Y.O.P. | Line De Vos zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Y.O.P. | Line De Vos binnen dit termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 10. Risico-overgang

 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Y.O.P. | Line De Vos.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 11. Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Y.O.P. | Line De Vos aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling geschiedt voorafgaand aan opdracht en binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Y.O.P. | Line De Vos aan te geven wijze in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Y.O.P. | Line De Vos en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.
 6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Y.O.P. | Line De Vos en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Y.O.P. | Line De Vos onmiddellijk opeisbaar.
 7. Y.O.P. | Line De Vos kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Y.O.P. | Line De Vos kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 8. Y.O.P. | Line De Vos heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. Y.O.P. | Line De Vos heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 9. Bij niet tijdig betalen van de factuur, behoudt Y.O.P. | Line De Vos zich het recht voor om te stoppen met de werkzaamheden. De eventueel tot alsdan uitgevoerde werkzaamheden dienen betaald te worden.

Artikel 12. Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Y.O.P. | Line De Vos, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €90,00 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Y.O.P. | Line De Vos, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. 
 4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Y.O.P. | Line De Vos pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Y.O.P. | Line De Vos de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen. 
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Y.O.P. | Line De Vos geleverde zaken blijven eigendom van Y.O.P. | Line De Vos totdat Wederpartij voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Y.O.P. | Line De Vos.
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Wederpartij niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 14. Opschorting

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Y.O.P. | Line De Vos het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 3. Voorts is Y.O.P. | Line De Vos bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien: * na het sluiten van de Overeenkomst Y.O.P. | Line De Vos omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; * de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; * zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Y.O.P. | Line De Vos kan worden gevergd.
 4. Indien Y.O.P. | Line De Vos overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 15a. Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Y.O.P. | Line De Vos bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Y.O.P. | Line De Vos bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst Y.O.P. | Line De Vos omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Y.O.P. | Line De Vos kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Y.O.P. | Line De Vos kan worden gevergd;
  • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  • de Wederpartij komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Y.O.P. | Line De Vos op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien Y.O.P. | Line De Vos de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Y.O.P. | Line De Vos niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft Y.O.P. | Line De Vos het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.
 7. Bij voortijdige beëindiging door Y.O.P. | Line De Vos, heeft Wederpartij recht op medewerking van Y.O.P. | Line De Vos met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Y.O.P. | Line De Vos extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 15b. Herroepingsrecht

 1. Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 
 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je het product of de training hebt afgenomen. 
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Y.O.P. | Line De Vos via e-mail op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. 
 4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
 5. Kosten van een deels gebruikte dienst moeten door jou worden betaalt als een dienst (rechtmatig) beëindigt wordt voor het einde van de bedenktijd; Indien je een een overeenkomst hebt gesloten (betaling hebt gedaan) voor een aan datum gebonden online training en je overgaat tot het uitoefenen van je herroepingsrecht terwijl de training al is begonnen worden de kosten voor de training per dag evenredig afgetrokken van het terug te betalen totaalbedrag. 
 6. Gevolgen van de herroeping: Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Y.O.P. | Line De Vos op de hoogte is gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, terug. Je wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebtingestemd; in ieder geval zullen je voor zo'n terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 16. Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Y.O.P. | Line De Vos of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Y.O.P. | Line De Vos geen invloed kan uitoefenen en waardoor Y.O.P. | Line De Vos niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in-of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Y.O.P. | Line De Vos in redelijkheid niet van Y.O.P. | Line De Vos mag worden verlangd.
 4. Y.O.P. | Line De Vos heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Y.O.P. | Line De Vos zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Y.O.P. | Line De Vos als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Y.O.P. | Line De Vos zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Y.O.P. | Line De Vos ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Y.O.P. | Line De Vos gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17. Garanties

 1. Y.O.P. | Line De Vos garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Y.O.P. | Line De Vos garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. Y.O.P. | Line De Vos garandeert dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik in Nederland en internationaal.
 4. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Y.O.P. | Line De Vos, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 5. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
 6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Y.O.P. | Line De Vos in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 7. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Y.O.P. | Line De Vos geen invloed op uit kan oefenen.

Artikel 18. Onderzoek en Reclame

 1. De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken.
 2. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken.
 3. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 4. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Y.O.P. | Line De Vos gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 5. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Y.O.P. | Line De Vos gemeld te worden.
 6. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Y.O.P. | Line De Vos gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 7. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 8. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Y.O.P. | Line De Vos aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Y.O.P. | Line De Vos nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Y.O.P. | Line De Vos niet schriftelijk om toezending is gevraagd.
 9. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Y.O.P. | Line De Vos binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
 10. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

 1. Y.O.P. | Line De Vos is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Y.O.P. | Line De Vos
 2. Y.O.P. | Line De Vos is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Indien Y.O.P. | Line De Vos aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Y.O.P. | Line De Vos beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Y.O.P. | Line De Vos uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.
 4. Y.O.P. | Line De Vos is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Y.O.P. | Line De Vos ingeschakelde derden.
 5. De Wederpartij dient de schade waarvoor Y.O.P. | Line De Vos aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Y.O.P. | Line De Vos te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Y.O.P. | Line De Vos vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 20. Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Y.O.P. | Line De Vos voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Y.O.P. | Line De Vos en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 2. Indien Y.O.P. | Line De Vos door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Y.O.P. | Line De Vos zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Y.O.P. | Line De Vos en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 21. Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen en verweren jegens Y.O.P. | Line De Vos en de door Y.O.P. | Line De Vos (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Y.O.P. | Line De Vos ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 22. Intellectueel eigendom

 1. Alle door Y.O.P. | Line De Vos voor Wederpartij ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Y.O.P. | Line De Vos. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle door Y.O.P. | Line De Vos ten behoeve van Wederpartij verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Wederpartij en zijn te vermenigvuldigen door Wederpartij ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Y.O.P. | Line De Vos verstrekte stukken mogen niet door Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Y.O.P. | Line De Vos openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 23. Privacy

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Y.O.P. | Line De Vos verstrekt, zal Y.O.P. | Line De Vos zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Y.O.P. | Line De Vos mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Het is Y.O.P. | Line De Vos niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Y.O.P. | Line De Vos gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Y.O.P. | Line De Vos zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Y.O.P. | Line De Vos niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 5. De Wederpartij gaat akkoord dat Y.O.P. | Line De Vos de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benaderd. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 6. Y.O.P. | Line De Vos behoudt zich het recht de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
 7. Wederpartij en Y.O.P. | Line De Vos zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 24. Nieuwsbrief

 1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 3. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.
 4. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 25. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Y.O.P. | Line De Vos partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. Geschillen tussen Y.O.P. | Line De Vos en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Eindhoven, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.